Privacy statement


Waarom?

Het doel van deze policy is om aan te geven op welke manier ons bedrijf uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik dat u van deze website maakt. Dit gebruik geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die van toepassing wordt op 25 mei 2018.

Het is voor MAYERLINE uiterst belangrijk dat er behoedzaam wordt omgegaan met de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt. Deze privacy policy verschaft u alle informatie die noodzakelijk is om de keuze te maken of u deze website wenst te gebruiken en aldus persoonlijke informatie wenst te verstrekken.

Door de MAYERLINE website te gebruiken en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt u de inhoud van deze privacy policy. Minderjarigen mogen enkel gebruik maken van deze online diensten onder toezicht en mits goedkeuring van de ouders.

Door het gebruik van onze online diensten geeft u ons de toestemming om de door u verstrekte informatie te gebruiken om de inhoud van onze online diensten te verbeteren, de website aan uw voorkeuren aan te passen, informatie te verstrekken, voor onderzoeksactiviteiten, voor het verkopen en leveren van producten en voor de andere doeleinden die in deze privacy policy worden vermeld.

Wie verwerkt uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op deze website worden verzameld, is MAYERLINE NV, Jan Olieslagerslaan 41, 1800 Vilvoorde, 0400.573.277, hierna "MAYERLINE" genoemd.

Welke gegevens worden verzameld en wanneer?

 • Wanneer u een account aanmaakt: geslacht, naam, voornaam, e-mailadres, adres, geboortedatum, telefoonnummer, mobiel nummer.
 • Wanneer u het contactformulier invult: naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer.
 • Wanneer u aankopen doet via de MAYERLINE-webshop: naam, voornaam, e-mailadres, adres,  telefoonnummer of mobiel nummer (optioneel).
 • Wanneer u deelneemt aan enquêtes of wedstrijden kan u gevraagd worden bepaalde persoonlijke gegevens mee te delen: oa. naam, voornaam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, mobiel nummer.
 • Logbestandgegevens: IP-adres, geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, aankopen, bestellingen, retours, enzovoort. Deze gegevens laten ons toe u te herkennen, en kunnen ons vertellen hoe u onze diensten gebruikt.
 • Apparaatgegevens: IP-adres, merk, type en besturingssysteem van uw toestel, enz..  
 • Social media: wij nemen uw persoonlijke gegevens over van Facebook, wanneer u inlogt via uw Facebook-account
 • Wij kunnen ook gegevens ontvangen van derden en partners. Wij verwijzen in dit verband naar de relevante bepalingen van de policy's betreffende de bescherming van persoonsgegevens van die derden. Uw rechten m.b.t. die gegevens moeten ook bij die derden worden uitgeoefend.
 • Gegevens van professionele klanten en leveranciers of bedrijven waarmee we samenwerken: naast de hierboven vermelde gegevens houden we ook de bedrijfsgegevens bij zoals het btw-nummer of ondernemingsnummer, de coördinaten van de contactpersonen van de juridische entiteit (naam, functie, telefoon …).

Waarom gebruiken wij uw gegevens?

MAYERLINE verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om het contract dat u afsluit met MAYERLINE correct te kunnen uitvoeren en om u op de hoogte te kunnen houden van (klanten)voordelen, acties en dergelijke (gerechtvaardigd belang).  

MAYERLINE gebruikt uw gegevens met als doel:

 • Om producten te leveren en diensten te verlenen en om deze te optimaliseren: MAYERLINE heeft uw gegevens nodig om bestellingen te kunnen leveren en om met u te communiceren naar aanleiding van uw bestellingen of indien u vragen heeft over onze producten en/of diensten.
 • Om ons MAYERLINE loyalty programma te kunnen uitvoeren: MAYERLINE kent u als geregistreerde klant punten toe op basis van uw aankopen; deze punten kunnen worden ingewisseld voor een korting.
 • Om met u te communiceren: MAYERLINE wil u graag informeren over nieuwigheden, acties, wedstrijden, persoonlijke suggesties enz. Indien u liever geen direct marketing van ons kan u dit melden aan ons Customer Care Center.
 • Om onze diensten te analyseren en uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen. Door te weten wat onze klanten bekijken, bestellen, aanklikken enz. kunnen we de nodige analyses maken om onze producten en diensten te verbeteren.
 • Om u te herkennen en onze dienstverlening te personaliseren: om u een aantrekkelijke beleving van onze website te kunnen bieden, wil MAYERLINE deze voor u zo individueel mogelijk inrichten en voortdurend verbeteren. Wanneer u door onze website navigeert, kan bepaalde informatie worden verzameld door middel van diverse internettechnologieën zoals IP-adressen, cookies en navigatiegegevens, zonder dat uzelf op actieve wijze deze informatie verstrekt. MAYERLINE gebruikt uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, statistische informatie te verzamelen, de snelste verbinding tussen uw computer en onze website te bepalen en om de website te beheren en te verbeteren. MAYERLINE gebruikt navigatiegegevens (log files, server logs, clickstream-data) voor systeembeheer, voor marktonderzoek, om de inhoud van de site te verbeteren en om informatie aan u te verstrekken.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen: wij zijn wettelijk verplicht een aantal gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren, bijvoorbeeld in het kader van fiscale controle.
 • Om misbruik en fraude op te sporen en te voorkomen en de veiligheid van de website te verzekeren: uw IP-adres wordt in bepaalde gevallen gelogd door de server om veiligheidsredenen.

Doorgifte van uw gegevens aan derden en beschermingswaarborgen:

In bepaalde gevallen kan MAYERLINE uw gegevens meedelen aan derden:

 • Dienstverleners en leveranciers: MAYERLINE kan uw gegevens doorgeven aan onafhankelijke bedrijven of dienstverleners, zoals voor het leveren van aantal infrastructuur- of IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties via onze diensten, het leveren van bestellingen, het uitsturen van direct marketing, het uitvoeren van analyses, enzovoort. Het is mogelijk dat deze bedrijven en dienstverleners in het kader van hun opdracht voor MAYERLINE toegang krijgen tot persoonsgegevens en informatie. MAYERLINE laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en eventueel gebruik van deze gegevens en informatie. MAYERLINE heeft met deze dienstverleners en leveranciers afspraken gemaakt mbt de beveiliging en bescherming van uw gegevens.
 • Een betaling via een kredietkaart zal enkel worden opgeslagen via Ogone, de voornaamste PCI goedgekeurde Europese leverancier van betalingsdiensten. Onze servers bevatten persoonlijke informatie, maar zullen nooit enige informatie met betrekking tot betalingsmodaliteiten of bankgegevens bevatten.
 • Autoriteiten: MAYERLINE is bovendien verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of nog door een gerechtelijke uitspraak.
 • Social media: in onze online diensten kunnen social plug-ins van sociale netwerksites zoals Facebook en Twitter verwerkt zijn (bijvoorbeeld de Facebook-"Vind ik leuk"- of de Twitter-"Tweet This"-functie). Wanneer u tijdens uw gebruik van onze online diensten een pagina opent met deze social plugins, wordt een rechtstreekse verbinding gemaakt met de servers van deze sociaalnetwerksites. Informatie over uw gebruik van onze online diensten (bijv. uw bezoek aan onze MAYERLINE Webshop) kan aan deze sociaalnetwerksite worden doorgegeven en uw gebruikersaccount kan worden gekoppeld. Ook indien u geen lid bent van deze sociaalnetwerksites is het mogelijk dat uw IP-adres doorgegeven en daar opgeslagen wordt. Uitsluitend de sociale netwerksites bepalen welke gegevens via de social plug-ins doorgegeven en opgeslagen worden, hoe deze gebruikt worden en hoelang deze gegevens worden opgeslagen. Voor meer informatie omtrent de gegevensbescherming van de sociaalnetwerksites verwijzen wij naar de websites van deze sociale media.

MAYERLINE verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens te verzekeren door passende afspraken te maken. Om gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang door derden worden deze gegevens gecodeerd overgedragen via SSL versleuteling (Secure Sockets Layer). Het gebruikte veiligheidscertificaat wordt uitgereikt door een van de mondiale marktleiders.

Hoe kunt u uw gegevens beheren/krijgt u toegang tot uw gegevens en kunt u ze schrappen?

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om:

 • uw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen;
 • te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen onder de voorwaarden bepaald in artikel 17 AVG, met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • u te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen zoals beschreven in artikel 21 AVG, met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing en profiling; in dat geval zal MAYERLINE uw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • u te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, onder de voorwaarden bepaald in artikel 22 van de AVG;
 • te vragen om de verwerking te beperken, in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in artikel 18, AVG; en
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm waardoor ze overdraagbaar zijn, met name om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op de voorwaarden bepaald in artikel 20 van de AVG en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen.

U kunt die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar het adres customercare@mayerline.com, hetzij per post naar het adres MAYERLINE NV, Customer Care Center, Centrum Zuid 3401, 3530 Houthalen.  

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be.

Hoe lang bewaren wij uw informatie?

Uw gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. De periode tijdens welke die gegevens worden bewaard kan verschillen naargelang het doel waarvoor de gegevens worden verzameld en bewaard (vb. wettelijke verplichting om facturatiegegevens te bewaren, dan wel uitvoering van een online bestelling). Wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren.

MAYERLINE gaat te allen tijde zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat wij adequate technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor daartoe geautoriseerde medewerkers en dienstverleners van MAYERLINE voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacy policy.

Zullen uw gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte?

Het is mogelijk dat bepaalde gegevens worden bewaard of overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte voor de doeleinden zoals beschreven. Die overdracht kan worden uitgevoerd via dienstverleners die buiten het grondgebied zijn gevestigd of middels een server die zich buiten dit grondgebied bevindt. In dit verband verbindt ons bedrijf zich ertoe om altijd een passend en toereikend niveau ter bescherming van uw gegevens te verzekeren.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites, die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons bedrijf zijn verbonden. Aangezien die websites in principe een eigen vertrouwelijkheidspolicy hebben, bevelen wij u sterk aan om daar kennis van te nemen wanneer u op die websites van derden surft. Ons privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen.

Hoe zult u op de hoogte worden gebracht van wijzigingen aan deze vertrouwelijkheidspolicy?

U vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy onderaan dit document. Deze vertrouwelijkheidspolicy kan bij gelegenheid worden
gewijzigd zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij raden u dan ook aan om deze policy regelmatig te raadplegen.

Contact

Heb je vragen? Dan kan je contact opnemen met ons Customer Care Center via customercare@Mayerline.com.

U kunt ook contact opnemen met onze klantendienst op het volgende adres: MAYERLINE NV, Customer Care Center, Centrum Zuid 3401, 3530 Houthalen.

Deze privacy policy werd laatst gewijzigd op 8/05/2018.

--

Cookie policy

Wat zijn cookies?

Een website stuurt cookies naar je browser. Het zijn kleine stukjes informatie die je browser herkent. Ze signaleren dat je de website al meer dan eens bezocht hebt. Die cookies worden op je harde schijf weggeschreven. Zowel de server van een website die je bezoekt als partners van die website kunnen cookies plaatsen. Wees gerust, cookies lezen alleen maar hun eigen informatie. Tot andere informatie hebben ze geen toegang.

Waaruit bestaan cookies?

Ze bevatten de naam van de server die ze geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Zijn cookies goed?

Dankzij cookies kan een website zich beter afstemmen op je wensen en voorkeuren. Dankzij cookies is het ook mogelijk de inhoud van een website persoonlijker te maken voor jou.

Welke cookies staan op de Mayerline website?

De Mayerline-website maakt gebruik van verschillende soorten cookies:
- Cookies die zien of jij het wel bent: ze stellen je in staat om gemakkelijk formulieren in te vullen, de inhoud van een winkelkarretje bij te houden, enzovoort. Deze cookies checken ook je identiteit: iemand anders krijgt geen toegang tot je persoonlijke informatie.
- Cookies die het je makkelijk maken: deze cookies zorgen ervoor dat je vlot kunt surfen zoals jij dat wilt, bijvoorbeeld in de taal van je voorkeur.
- Cookies die ons wijzer maken: ze tellen het aantal bezoekers en de populairste webpagina’s. Met die informatie kunnen we onze website nog beter maken.

Hoe beheer je cookies?

- De cookies van Mayerline doen gewoon wat hierboven beschreven staat. Maar je kunt ze ook weigeren. Dat doe je via de instellingen van je browser. Daarin kun je ‘verwijder cookies’ aanduiden.
- Ook kun je gei╠łnstalleerde cookies verwijderen uit je browser. Dat doe je in de ‘geschiedenis’ van je browser.
- Hou er rekening mee dat er verschillende soorten browsers zijn. De manier om cookies concreet te verwijderen kan tussen de browsertypes verschillen.

Cookie instellingen wijzigen

Hieronder kan je instellen welke soort cookies Mayerline van jou mag bijhouden:

   Noodzakelijke cookies zijn onmisbaar en helpen jou om onze website te gebruiken. Ze helpen om de veiligheid en basisfunctionaliteit te ondersteunen en zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze website. Als je deze cookies blokkeert, kunnen we het gebruik of de veiligheid tijdens je bezoek dus niet garanderen.

   Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).
   Cookies die ons inzicht geven in het gedrag van onze websitebezoekers. Hierdoor kunnen we onze website blijven verbeteren, zodat we de beste informatie kunnen aanbieden als ondersteuning van onze projectdoelstellingen. Deze cookies geven ons ook inzicht in de doeltreffendheid van onze website. Ze vertellen ons bijvoorbeeld welke webpagina's bezoekers het vaakst bezoeken en of ze foutmeldingen krijgen op bepaalde webpagina's.
   Deze cookies bieden je content aan op basis van je interesses, die op hun beurt worden afgeleid van je surfgeschiedenis. De meeste advertentiecookies volgen gebruikers via hun IP-adres en kunnen dus bepaalde persoonsgegevens verzamelen. Persoonsgegevens die worden verzameld door advertentiecookies kunnen worden gedeeld met derden, zoals adverteerders.


   Ai, te krap! Kantel je telefoon voor de beste ervaring, of maak gebruik van een groter scherm (bijvoorbeeld een tablet of PC) Helaas is het scherm van uw apparaat ook gekanteld nog steeds te klein. Voor een betere ervaring kunt u een groter scherm gebruiken (bijvoorbeeld een tablet of PC). Tot zo dadelijk!